Nabízíme volná rehabilitační místa

 KONTAKTY

CEDR Pardubice o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
tel: +420 464646372
cedr@cedrops.cz
IČ: 27547850, DIČ: CZ27547850
ID dat. schránky: vy9iazc

Veřejný závazek

Poslání sociálně terapeutických dílen:

Posláním sociálně terapeutických dílen je poskytovat dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor  k rozvíjení jejich pracovních a sociální dovednosti, a tím zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání a uplatnění v životě.


Cíl služby:

Obecný cíl
Dosažení maximální samostatnosti uživatele s co nejmenší mírou nutné podpory.

Cíle sociálně terapeutických dílen

 • Podporovat uživatele v rozvoji pracovních schopností  a  sociálních dovedností s důrazem na uplatnění v práci či běžném životě

 • Pomoci uživateli díky pravidelným činnostem v dílně stabilizovat či zlepšit zdravotní(psychický) stav

 • Pomoci uživateli udržet a rozvíjet sociální a komunikační  dovednosti, zejména porozumět sobě a zkvalitnit vzájemnou komunikaci s druhými lidm

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospěli lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

Charakteristika cílové skupiny – lidé s duševním onemocněním v nepříznivé sociální situaci:

 • Uživatel chce pracovat a chybí mu pracovní a sociální návyky, rád by si nejprve ověřil, zda to v práci zvládne

 • Uživateli chybí informace z pracovní oblasti

 • Uživatel si neví rady, zda zvládne pracovat a řešit své zdravotní problémy

 • Uživatel cítí potřebu podpory a bezpečného zázemí

 • Uživatel se rád věnuje rukodělným činnostem a chybí mu prostor, kde by mohl tyto dovednosti rozvíjet či naučit se něco nového

 • Uživatel nemá pravidelný režim

 

Kritéria přijetí do služby

Podmínky přijetí do služby

 • psychiatrická diagnóza ( nutné donést doporučení psychiatra)
 • věk od 18 let do 64 let
 • motivace klienta, zájem o pomoc, snaha o spolupráci

 

Službu neposkytujeme

 • Lidem v akutní fázi své závislosti /aktuální zneužívání alkoholu nebo návykových látek/.
 • Lidem s poruchou autistického spectra.
 • Lidem se středně těžkým až těžký mentálním postižením.
 • Lidem se specifickými potřebami  ( sluchově, zrakově postižení).
 • Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu a mohou nakazit jiné klienty, osoby.
 • Lidem, kteří vykazují sklony k agresivnímu chování.
 • Lidem, kteří odmítají sdílení informací nezbytných pro chod služby v rámci týmu.
 • Lidem, kteří nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby a stanovenými Vnitřními pravidly.
 • Při naplnění kapacity služby.

Pozn. Lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění, i fyzické postižení může být poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

 

Zásady služby

Služby jsou poskytovány bezplatně a se souhlasem uživatele. Pracovníci sociálně terapeutické dílny garantují uživatelům profesionální přístup a dodržují tyto zásady:

1. Individuální přístup – pracovník jedná na základě přání a rozhodnutí uživatele, respektuje jedinečnost každého uživatele

2. Profesionální přístup k uživateli – služby jsou poskytovány na základě individuálního plánování dle metody psychosociální rehabilitace a na základě partnerství a  týmové spolupráce.

3. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů uživatele – pracovník při poskytování služby dodržuje mlčenlivost ve všech oblastech spolupráce

4. Princip posilování silných stránek osobnosti uživatele, hledání a využívání vlastních zdrojů – pracovník poskytuje uživateli podporu, která rozvíjí jeho silné stránky. Služba usiluje o aktivní začlenění uživatele do běžné společnosti a podporuje jeho přirozené vztahové sítě.


Hranice služby
Sociální služba je poskytována v prostorách CEDRu (T.G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí) které splňují zákonné normy.

Program sociálně terapeutické dílny probíhá v pracovních dnech, nejdříve od 8,00 nejpozději do 13,00. Individuální konsultace pracovního asistenta a sociálního pracovníka s uživateli může však probíhat i po provozní době dílny a to vždy po dohodě, a to do 15,30 v pracovních dnech.


Časové vymezení služby
Délka rehabilitace v sociálně terapeutické dílně – je stanovena individuálně a vymezena ve Smlouvě o poskytnutí služby. Využívání služby uživatelem je vymezeno individuální dohodou ( Dohoda o rehabilitaci) na určité dny v týdnu a na určitý počet hodin denně či týdně.


Kapacita služby
Sociálně terapeutické dílna disponuje 6 rehabilitačními místy.