» Ústí nad Orlicí
Veřejný závazek

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením (dále jen ,,SAS“, Centrum pro volný čas nebo CVČ) nabízí lidem s duševním onemocněním možnost aktivně trávit volný čas a pomoc při hledání cesty jak řešit problémy, tak aby mohli žít spokojeně v prostředí, které si sami zvolí.

Cíle služby

 • Nabízet uživatelům náplň volného času a pomáhat při strukturování týdne.
 • Poskytovat podporu při naplňování potřeb a přání uživatelů.
 • Umožnit uživatelům získávat nové sociální kontakty, nacházet přátele.
 • Posílení co největší úrovně nezávislosti, sebevědomí
 • Nabízet uživatelům možnost vzdělávat se a udržení získaných dovedností a znalostí.

 

Zásady služby
Služby jsou poskytovány bezplatně a se souhlasem uživatele. Pracovníci sociálně terapeutických dílen garantují uživatelům profesionální přístup a dodržují tyto zásady:

1. Individuální přístup pracovník jedná na základě přání a rozhodnutí uživatele, respektuje jedinečnost každého uživatele.

2. Profesionální přístup k uživateli – služby jsou poskytovány na základě individuálního plánování dle metody psychosociální rehabilitace a na základě partnerství a  týmové spolupráce.

3. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů uživatele – pracovník při poskytování služby dodržuje mlčenlivost ve všech oblastech spolupráce.

4. Princip posilování silných stránek osobnosti uživatele, hledání a využívání vlastních zdrojů – pracovník poskytuje uživateli podporu, která rozvíjí jeho silné stránky. Služba usiluje o aktivní začlenění uživatele do běžné společnosti a podporuje jeho přirozené vztahové sítě.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospěli lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let, primárně z okruhu psychóz.


Charakteristika cílové skupiny – lidé s duševním onemocněním v nepříznivé sociální situaci:

 • Uživatel hledá možnosti jak trávit volný čas – potřebuje poradit jak trávit volný čas, co dělat, když má volnou chvíli. Chce najít přátelské prostředí, kde může odpočívat nebo se věnovat různým aktivitám.
 • Uživatel si potřebuje popovídat s pracovníkem, nebo s někým kdo zažil něco podobného, nebo chce být jen tak mezi lidmi.
 • Uživateli chybí praktické dovednosti – potřebuje se naučit vařit, naučit se práci na PC, nebo se naučit hospodařit s penězi.
 • Uživatel potřebuje podporu nebo pomoc při prosazování svých práv a zájmů – např. jednání s lékaři, na úřadech, nebo v jiných institucích.
 • Uživatel by chtěl navštěvovat kulturní a společenské akce, či zájmové kroužky, ale přímý vstup je pro něj stresující.

 

Kritéria přijetí do služby

Podmínky přijetí do služby

 • psychiatrická diagnóza ( nutné donést doporučení psychiatra)
 • věk od 18 let do 64 let
 • motivace klienta, zájem o pomoc, snaha o spolupráci

 

Službu neposkytujeme

 • Lidem v akutní fázi své závislosti /aktuální zneužívání alkoholu nebo návykových látek/.
 • Lidem s poruchou autistického spectra.
 • Lidem se středně těžkým až těžký mentálním postižením.
 • Lidem se specifickými potřebami  ( sluchově, zrakově postižení).
 • Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu a mohou nakazit jiné klienty, osoby.
 • Lidem, kteří vykazují sklony k agresivnímu chování.
 • Lidem, kteří odmítají sdílení informací nezbytných pro chod služby v rámci týmu.
 • Lidem, kteří nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby a stanovenými Vnitřními pravidly.
 • Při naplnění kapacity služby.

Pozn. Lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění, i fyzické postižení může být poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.


Charakter služby

 • Služba je dobrovolná.
 • Služba je poskytována zdarma


Aktivity/činnosti služby ( co nabízíme):

1. Poradenství

2.  Nabídka nebo zprostředkování zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit

3.  Sociálně terapeutické činnosti

4. Pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Kapacita služby:

18 uživatelů – okamžitá kapacita